Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku braku właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.    wskazanie adresata petycji,
3.    wskazanie przedmiotu petycji,
4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
•    listownie na adres:  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
                               ul. Dąbrowskiego 30
                               35-036 Rzeszów
•    doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego 30, w godzinach 7.30-15.30.
•    faksem – na numer: 17-8535209
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczta@rz.policja.gov.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 08.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Wrona Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
do góry