Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku

Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego referenta Zespołu łączności i informatyki Wydziału Administracyjno Gospodarczego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy : 1

Adres urzędu :

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

ul. Stepkiewicza 1

37-200 Przeworsk

Miejsce wykonywania pracy ;

Przeworsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 

-   wykonywanie instalacji  i konfiguracji systemów operacyjnych , aplikacji biurowych , bazodanowych i innych na komputerach i stacjach dostępowych  użytkowanych przez pracowników KPP w Przeworsku

- wykonywanie napraw , konserwacji komputerów , drukarek , monitorów  itp. w celu  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego  w KPP w Przeworsku

-udzielenie pomocy i wsparcia merytorycznego użytkownikom lokalnych sieci komputerowych  w zakresie korzystania z aplikacji biurowych i specjalistycznych

- instalacja i konfiguracja mobilnych terminali przewoźnych ( MTP)  i  mobilnych terminali noszonych  ( MTN ) w celu zapewnienia mobilnego dostępu użytkowników do zasobów KSIP

- rejestracja zgłoszeń/ odwołań  , zatrzymania dokumentu /osoby , karty PRD 5

-dokonywanie sprawdzeń w bazach policyjnych KSIP  i poza policyjnych KCIK, CKSiTA, CBD, CEPIK , REGON sprawdzeń dla upoważnionych policjantów

- obsługa  aplikacji KSIP, KSIP WWW, LOTUS

-  wykonywanie zadań administratora technicznego EKSD

 

 

Warunki pracy :

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :  praca biurowa , wysiłek fizyczny, praca w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy :

Stałe  stanowisko pracy jest usytuowane w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych , np. brak wind, brak podjazdów .

 

 

Wymagania  związane ze stanowiskiem pracy

 Niezbędne :

-  wykształcenie wyższe  zawodowe techniczne po kierunkach  ; elektronika , elektrotechnika ,  informatyka   lub pokrewne

 

Pozostałe wymagania niezbędne :

- znajomość  budowy i funkcjonowania urządzeń komputerowych

-znajomość instalacji i konfiguracji  systemów operacyjnych klasy Linux, Unix, Windows

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- doświadczenie zawodowe w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych klasy Linux, Unix, Windows

 

 Wymagania dodatkowe :

-  wykształcenie wyższe magisterskie techniczne po kierunkach : elektronika , elektrotechnika , informatyka lub pokrewne

-posiadanie uprawnienia do prac przy napięciu do 1 kV

-znajomość zasad konfiguracji eksploatacji urządzeń sieciowych

- umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego

- posiadanie prawa jazdy kategorii „B”

- podstawowa znajomość technik i narzędzi do tworzenia stron WWW

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- życiorys i list motywacyjny

-kopia nowego dowodu osobistego,
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 -oświadczenie   kandydata   o  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne   przestępstwo skarbowe ,
-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 

 

Inne  dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów , którzy zamierzają skorzystać    z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku , gdy znajdą się   w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów :

 31 październik 2016  r.

 

 Miejsce składania dokumentów :

Komenda Powiatowa  Policji w Przeworsku ,

ul. Stepkiewicza 1 ,

37-200 Przeworsk                                                  

z dopiskiem  Zespół Kadr i Szkolenia  pok. 26

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                      w urzędzie  , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia.  List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia należy opatrzyć  datą i własnoręcznym  podpisem . Aplikacje otrzymane po terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu  ( decyduje data stempla pocztowego ) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone   z upływem okresu archiwizacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone . Kandydaci  spełniający  wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.                     Do udziału  w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   : 16 6412360 lub 361.

 

 

 

          

 

.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.10.2016
Data modyfikacji 14.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Rzeźnik
Osoba udostępniająca informację:
Renata Jaremko
Osoba modyfikująca informację:
Renata Jaremko
do góry