Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny

Status prawny

Podstawy prawne działania KPP w Przeworsku

 

 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku z dnia 30 sierpnia 2012 r.

5) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku z dnia 14 marca 2013 r.

6) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku z dnia 28 listopada 2016r

7) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku z dnia 3 października 2018r

Metryczka

Data publikacji 18.06.2009
Data modyfikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Jaremko
Osoba udostępniająca informację:
Renata Jaremko Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Osoba modyfikująca informację:
Renata Jaremko
do góry